02. Jun 2014 |

Die Rechtsprechung 2012–2013

Martin Beyeler, Die Rechtsprechung 2012–2013, in: Stöckli/Beyeler (Hrsg.), Das Vergaberecht der Schweiz – Überblick, Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung, 9. Aufl., Zürich 2014

⟵ Back to publications